ΣΥΣΩΓΕΝΙΑ
Σχετικά

Σχετικά

Συνδικαλιστικό Σωματείο Γενικών Ιατρών

Μεταξύ των σκοπών του Σωματείου είναι:
1. Η συνένωση όλων των γενικών ιατρών.
2. Η μελέτη, προστασία, προώθηση και επίλυση των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και γενικά των ταξικών συμφερόντων των μελών του, καθώς επίσης η διαφύλαξη των πολιτιστικών και συνδικαλιστικών τους ελευθεριών.
3. Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για την ενεργό συμμετοχή των γενικών ιατρών στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων.
4. Η συμβολή στη διαμόρφωση και βελτίωση της εργατικής, συνδικαλιστικής, ασφαλιστικής και κοινωνικής νομοθεσίας και επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της καθώς και η εδραίωση της ελευθερίας και δημοκρατίας στους χώρους εργασίας.
5. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης και συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των γενικών ιατρών για την μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος.
6. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από την εργοδοσία, την κυβέρνηση και τα κόμματα.
7. Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη στους γενικούς ιατρούς της χώρας μας και διεθνώς.